Starptautiskie Tirdzniecības Noteikumi (Incoterms):

Incoterms 2010 noteikumu versija sastāv no 11 terminiem, kuri sadalīti četrās grupās.\

 

Terminu grupu skaidrojums:

E– termins nozīmē minimālas pārdevēja saistības: pārdevējam jānodod prece pircēja rīcībā
iepriekš norunātajā vietā, parasti - pārdevēja telpās. Praksē pārdevējs bieži palīdz iekraut
preci pircēja transporta līdzeklī. Ja pircējs vēlas, lai pārdevējs veiktu tālākas darbības, tam
jābūt atrunātam preču pārdošanas līgumā.
F
– termini paredz, ka pārdevējs piegādā preci transportēšanai saskaņā ar pircēja
instrukcijām. Gadījumā, kad piegādes vieta ir pārdevēja telpas, piegāde skaitās pabeigta, kad
prece ir iekrauta pircēja transporta līdzeklī; citos gadījumos piegāde ir pabeigta, kad prece ir
pircēja rīcībā bez izkraušanas no pārdevēja transporta līdzekļa.
C
– termini uzliek pārdevējam saistības slēgt pārvadājuma līgumu uz parastiem
nosacījumiem un apmaksāt to. Tāpēc punktam, līdz kuram jāveic transportēšanas apmaksa,
jābūt noradītam pēc atbilstošā C termina. Saskaņā ar CIF un CIP terminiem pārdevējam
jāapdrošina prece un jāapmaksā tā.
D –
saskaņā ar D terminiem pārdevējs ir atbildīgs par preču piegādi norunātajā vietā vai
noteiktā punktā importa valstī. Pārdevējam jāuzņemas visi riski un izdevumi, piegādājot preci
līdz šai vietai.

 

Jebkurš transportēšanas veids

·         EXW - No rūpnīcas (nodošanas vietas nosaukums)

·         FCA - Franko pārvadātājs (nodošanas vietas nosaukums)

·         CPT - Transportēšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

·         CIP - Transportēšana un apdrošināšana apmaksāta līdz (galamērķa vietas nosaukums)

·         DAT - Piegādāts līdz terminālam (galamērķa vietas vai ostas termināla nosaukums)

·         DAP - Piegādāts līdz vietai (galamērķa vietas nosaukums)

·         DDP - Piegādāts ar nodevas samaksu (galamērķa vietas nosaukums)

 

 

Transportēšana pa jūru un iekšējiem ūdensceļiem

·         FAS - Franko gar kuģa bortu (iekraušanas ostas nosaukums)

·         FOB - Franko uz kuģa klāja (iekraušanas ostas nosaukums)

·         CFR - Cena un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

·         CIF - Cena, apdrošināšana un frakts (galamērķa ostas nosaukums)

 

Risku sadalījums