Lūdzu, atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Izskatās, ka Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta. Lūdzu, atjauniniet pārlūkprogrammu, lai iegūtu drošāku un efektīvāku pārlūkošanas pieredzi.


Lūdzu, izmantojiet vienu no šīm pārlūkprogrammām:

Itella LatviaItella Latvia

Privātuma politika

Datu aizsardzība Itella

Itella Logistics SIA (Itella) ļoti nopietni attiecas pret personas datu apstrādi. Tas ietver godīgu un pārredzamu apstrādi, kā arī datu aizsardzības principu atzīšanu un ievērošanu.

Apstrādājot personas datus, Itella ievēro piemērojamos datu aizsardzības likumus, starptautiskos datu aizsardzības tiesību aktus un kompetento datu aizsardzības iestāžu noteikumus, rīkojumus, instrukcijas un ieteikumus.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (piemēram, kontaktinformācija: vārds, tālruņa numurs, pasta adrese, e-pasta adrese, kā arī dati, kas rodas, nosūtot pieprasījumus, atsauksmes vai e-pastu).

Mēs apstrādājam Itella klientu, t.i., pakalpojumu lietotāju, personas datus, lai izpildītu mūsu līgumsaistības.

Itella apstrādā personas datus, pamatojoties uz leģitīmām interesēm šādos gadījumos: lai izvairītos no likuma pārkāpumiem vai novērstu bojājumus, tehnisko sistēmu vai maksājumu drošības stiprināšanas nolūkos, lai attīstītu uzņēmējdarbību un izstrādātu jaunus Pakalpojumus (datu analīzes, tirgus aptaujas). tiek veiktas klientu aptaujas utt.), lai pārvaldītu uzņēmējdarbības riskus, iesniegtu pretenzijas un atsevišķos gadījumos tiešā mārketinga nolūkos.

• Pamatojoties uz klienta atsevišķu piekrišanu, Itella var sazināties, izmantojot tiešo mārketingu, mārketinga paziņojumus (biļetenus, kampaņu piedāvājumus, balvu izlozes, apmierinātības aptaujas utt.) pa tālruni, e-pastu, SMS un citus e-kanālus. Klientam ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kā arī atteikties no reklāmas un piedāvājumiem, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi marketing.lv@itella.com. Informācija par iespēju atteikties no reklāmas un piedāvājumiem ir norādīta arī pie elektroniski paziņotā piedāvājuma vai reklāmas.

• Itella izmanto automatizētu personas datu apstrādi, t.i. profilēšanu un datu modelēšanu, lai piedāvātu Klienta vēlmēm atbilstošus pakalpojumus, noteiktu pakalpojumu cenas, atklātu krāpšanu un krāpšanas draudus vai sasniegtu mārketinga mērķus. Automātiskās lēmumu pieņemšanas gadījumā lēmumu pieņemšanai tiek izmantoti tie dati, kas ir Itella rīcībā par Klientu. Klientam ir tiesības nosūtīt Itella savu viedokli un apstrīdēt automātiskos lēmumus, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi marketing.lv@itella.com.

Personas datu apstrāde tiek padarīta caurskatāma, lai datu subjektam būtu tiesības uzzināt par savu datu apstrādi Itella. Pārredzamība arī paredz, ka nepieciešamības gadījumā ar personas datu apstrādi saistītajos dokumentos var tikt parādīti lēmumi, izvēles un īstenošana, kā arī to pamatojums.

Aizsardzības un kontroles pasākumi Itella apstrādāto personas datu aizsardzībai tiek izvēlēti, pamatojoties uz riska novērtējumu. Tādā veidā riski tiek novērtēti, pamatojoties uz uzņēmuma vajadzībām, kā arī pamatojoties uz datu subjektiem un informāciju par tiem.

Kad Itella apakšuzņēmējs apstrādā personas datus Itella labā, Itella ir atbildīga par to, lai apakšuzņēmējs apstrādātu datus saskaņā ar tiem pašiem principiem kā Itella.

Jebkāda personas datu ļaunprātīga izmantošana vai ļaunprātīga izmantošana vai tiem radītais apdraudējums tiek izmeklēts, un par tiem tiek ziņots un paziņots atbilstoši lietas nopietnībai.

Itella mērķis ir vienmēr ievērot šādus datu aizsardzības principus, apstrādājot personas datus Itella:

• Likumīgums, godīgums un caurskatāmība

Personas dati ir jāizmanto likumīgā, godīgā un pārskatāmā veidā no datu subjekta viedokļa.

• Mērķa ierobežojums

Personas dati ir jāapkopo noteiktam, skaidram un likumīgam mērķim, un tos nedrīkst turpmāk apstrādāt veidā, kas nav savienojams ar sākotnējo mērķi.

• Datu minimizēšana

Personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstošiem un ierobežotiem ar to, kas nepieciešams tiem nolūkiem, kādiem dati tiek apstrādāti.

• Precizitāte

Apstrādājamajiem personas datiem jābūt derīgiem, precīziem un nepieciešamības gadījumā atjauninātiem.

• Uzglabāšanas ierobežojumi

Personas datus var glabāt tikai tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķa sasniegšanai.

• Autentiskums, integritāte un konfidencialitāte

Personas dati jāapstrādā veidā, kas nodrošina atbilstošu datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret nelikumīgu vai neatļautu apstrādi un nejaušu iznīcināšanu, nozaudēšanu vai sabojāšanu (datu drošība).

Itella mērķis ir vienmēr spēt gan ar dokumentiem, gan ar praksi pierādīt, ka tas atbilst augstākminētajiem principiem (atbildība).

• Ja jums ir jautājumi par personas datu apstrādi, lūdzu, zvaniet uz Itella Logistics SIA informatīvo tālruni ++371 6 7815 900 vai sūtiet e-pastu uz office.riga@itella.com

• Klients var pieprasīt savas personas informācijas dzēšanu, sazinoties ar mums e-smartpost@itella.com