Lūdzu, atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Izskatās, ka Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta. Lūdzu, atjauniniet pārlūkprogrammu, lai iegūtu drošāku un efektīvāku pārlūkošanas pieredzi.


Lūdzu, izmantojiet vienu no šīm pārlūkprogrammām:

Itella LatviaItella Latvia

Privātuma politika

Datu aizsardzība „Itella” uzņēmumā

SIA „Itella Logistics” („Itella”) ļoti nopietni attiecas pret personas datu atbilstošu apstrādi. Tā ietver sevī godprātīgu un pārredzamu apstrādi, kā arī datu aizsardzības principu atzīšanu un ievērošanu.

Veicot personas datu apstrādi, „Itella” ievēro piemērojamos datu aizsardzības likumus, starptautiskos datu aizsardzības normatīvos aktus un noteikumus, rīkojumus, norādījumus un rekomendācijas, ko nosaka kompetentās datu aizsardzības iestādes.

Personas dati ir jebkura informācija, kas ir saistīta ar identificētu vai identificējamu fizisku personu (piem., kontaktinformācija: vārds un uzvārds, tālruņa numurs, pasta adrese, e-pasta adrese, kā arī dati, kas izriet no uzziņu, atgriezeniskās saites vai e-pasta ziņojumu pārsūtīšanas). Mēs apstrādājam „Itella” klientu, t.i., pakalpojumu lietotāju datus ar nolūku izpildīt mūsu līgumiskās saistības.

Personas datu apstrādi, pamatojoties uz savām likumiskajām interesēm, „Itella” veic šādos gadījumos: lai izvairītos no likumpārkāpumiem vai novērstu zaudējumus, tehnisko sistēmu vai maksājumu drošības stiprināšanai, ar nolūku attīstīt uzņēmējdarbības aktivitātes un izstrādāt jaunus Pakalpojumus (tiek veiktas datu analīzes, tirgus pētījumi un klientu aptaujas utt.), lai pārvaldītu uzņēmējdarbības riskus, reklamāciju iesniegšanai un noteiktos gadījumos tiešās tirdzniecības nolūkos.

  • Pamatojoties uz klienta atsevišķu piekrišanu, „Itella” var īstenot saziņu ar tiešās tirdzniecības, mārketinga paziņojumu (informatīvi biļeteni, akciju piedāvājumi, balvu izlozes, apmierinātības aptaujas utt.), tālruņa, e-pasta, SMS vai citu e-kanālu starpniecību. Klients ir tiesīgs jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, kā arī atteikties no reklāmas un piedāvājumiem, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi marketing.lv@itella.com. Informācija par iespēju atteikties no reklāmas un piedāvājumiem ir izklāstīta arī zem elektroniski nosūtītā piedāvājuma vai reklāmas.
  • „Itella” izmanto automatizētu personas datu apstrādi, t.i., profilēšanu un datu modelēšanu, lai piedāvātu pakalpojumus, kas atbilst Klienta preferencēm, pakalpojumu cenu noteikšanai, krāpšanas vai krāpšanas draudu konstatēšanai vai mārketinga mērķu sasniegšanai. Automatizētas lēmumu pieņemšanas gadījumā lēmumu pieņemšanai tiek izmantotie tikai tie Klienta dati, kas ir „Itella” rīcībā. Klientam ir tiesības nosūtīt „Itella” savu viedokli un apstrīdēt automātiski pieņemtos lēmumus, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz e-pasta adresi marketing.lv@itella.com.

Tiek nodrošināta personas datu apstrādes pārredzamība, lai datu subjekts varētu īstenot tiesības saņemt informāciju par savu datu apstrādi „Itella”. Pārredzamība arī prasa, lai vajadzības gadījumā lēmumus, izvēli un ieviešanu un to pamatojumu saistībā ar personas datu apstrādi var dokumentēti pierādīt.

„Itella” apstrādāto personas datu aizsardzībai piemērotie aizsardzības pasākumi un kontrole tiek izvēlēti, pamatojoties uz riska novērtējumu.
Tādā veidā riski tiek novērtēti, pamatojoties uz uzņēmējdarbības vajadzībām, kā arī uz datu subjektiem un informāciju par tiem.

Ja apakšuzņēmējs „Itella” vārdā veic „Itella” rīcībā esošu personas datu apstrādi, „Itella” uzņemas atbildību par to, lai apakšuzņēmējs personas datu apstrādi veiktu saskaņā ar tiem pašiem principiem, ko ievēro „Itella”.

Jebkura personas datu ļaunprātīga izmantošana vai nelikumīga darbība, vai tiem radītie draudi tiek izmeklēti, un par tiem tiek ziņots un informēts atbilstoši gadījuma nopietnībai.

Apstrādājot personas datus, „Itella” mērķis ir vienmēr ievērot šādus datu aizsardzības principus:

  • Likumīgums, godprātība un pārredzamība

Personas dati ir jāizmanto likumīgi, godprātīgi un pārredzami no datu subjekta viedokļa.

  • Nolūka ierobežojums

Personas datus drīkst vākt konkrētam, skaidri noteiktam un likumīgam nolūkam un tos nedrīkst tālāk apstrādāt veidā, kas nav savienojams ar sākotnējo nolūku.

  • Datu minimizācija

Personas datiem jābūt adekvātiem, atbilstošiem un jāietver tikai tāda informācija, kas nepieciešama to apstrādes nolūka izpildei.

  • Precizitāte

Apstrādājamajiem personas datiem jābūt spēkā esošiem, precīziem un vajadzības gadījumā atjauninātiem.

  • Glabāšanas ierobežojums

Personas datus drīkst glabāt tikai tik ilgi, cik ir nepieciešams tiem paredzētajos nolūkos.

  • Autentiskums, integritāte un konfidencialitāte

Personas datu apstrāde jāveic tādās veidā, kas garantē atbilstošu datu drošības līmeni, tostarp aizsardzību pret pretlikumīgu vai neatļautu datu apstrādi un netīšu iznīcināšanu, zaudēšanu vai bojāšanu (datu drošība).

„Itella” mērķis ir vienmēr ar saviem dokumentiem un īstenoto praksi demonstrēt, ka tā ievēro iepriekš minētos principus (pārskatatbildība).

  • Ja Jums ir radušies jautājumi par personas datu apstrādi, lūgums zvanīt uz SIA „Itella Logistics” informatīvo tālruni +371 6 7815 900 vai sūtīt e-pasta ziņojumu uz adresi office.riga@itella.com.