Lūdzu, atjauniniet savu pārlūkprogrammu

Izskatās, ka Jūsu pārlūkprogramma vairs netiek atbalstīta. Lūdzu, atjauniniet pārlūkprogrammu, lai iegūtu drošāku un efektīvāku pārlūkošanas pieredzi.


Lūdzu, izmantojiet vienu no šīm pārlūkprogrammām:

Itella LatviaItella Latvia

Itella sūtījumu piegādes pakalpojumu izmantošanas vispārīgie noteikumi

Informācija un palīdzība
Itella sūtījumu piegādes pakalpojumu izmantošanas vispārīgie noteikumi
Kategorija: Pakalpojumu noteikumi un cita informācija
 1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI
  1.1. Itella Logistics SIA (turpmāk tekstā – Itella) paku piegādes Pakalpojumu
  izmantošanas vispārīgie noteikumi (turpmāk tekstā – Vispārējie noteikumi) regulē
  attiecības starp Itella un Klientu (turpmāk tekstā – arī Puse vai Puses) un nosaka
  Pakalpojumu sniegšanas kārtību.
  1.2. Vispārīgie noteikumi un nosacījumi ir neatņemama Pakalpojumu līguma (turpmāk
  tekstā – Līgums), kas noslēgts starp Itella un Klientu, daļa un attiecas uz visiem
  līgumiem starp Itella un Klientu, kas attiecas uz sūtījumu organizēšanu un piegādi.
  1.3. Vispārējos noteikumos ir noteiktas Itella un Klienta tiesības un pienākumi, kā arī ir
  definēti izmantotie termini.
  1.4. Papildus Vispārējiem noteikumiem uz Pusēm attiecas arī Līgums, Cenrādis,
  Pakalpojuma (īpašie) noteikumi un nosacījumi (turpmāk saukti arī par Pakalpojuma
  noteikumiem un nosacījumiem) un citi noteikumi un nosacījumi (turpmāk kopā tiek
  dēvēti par Līguma dokumentiem), kurus Itella ir noteikusi attiecībā uz
  Pakalpojumiem un kas Klientam ir pieejami Itella vietnē vai pašapkalpošanās vidē.
  1.5. Pakalpojumi tiek sniegti saskaņā ar Latvijas Republikas tiesību aktiem un Konvenciju
  par starptautisko kravu autopārvadājumu līgumu (CMR), ko nereglamentē līguma
  dokumenti.
  1.6. Īpašie Pakalpojuma noteikumi un nosacījumi ir noteikti Līgumā un Pakalpojuma
  noteikumos, taču tie var izrietēt arī no citiem Līguma dokumentiem.
  1.7. Itella nosaka Vispārīgos noteikumus, Cenrādi, Pakalpojuma noteikumus un
  nosacījumus, kā arī citus noteikumus, kas noteikti attiecībā uz Pakalpojumu, un var
  tos vienpusēji grozīt, ja tas ir nepieciešams juridisku grozījumu vai jauna
  Pakalpojuma ieviešanas, Pakalpojuma izmaiņu vai Pakalpojuma sniegšanas
  pārtraukšanas dēļ.
  1.8. Itella sniedz informāciju par Līguma dokumentu grozīšanu, izmantojot Itella vietni
  www.itella.lv vismaz 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms grozījumu stāšanās
  spēkā. Klients par grozījumiem atsevišķi netiks informēts. Ja Klients turpina izmantot
  Itella pakalpojumus pēc grozījumu stāšanās spēkā, tiek uzskatīts, ka viņš ir piekritis
  grozītajiem noteikumiem un nosacījumiem.
  1.9. Ar Pakalpojumu sniegšanu saistītie Vispārīgie noteikumi, cenu lapas, Pakalpojumu
  noteikumi un citi nosacījumi ir pieejami Itella vietnē www.itella.lv
  1.10. Līgumu par Pakalpojumu sniegšanu var slēgt jebkurā formātā, piemēram,
  izmantojot pašapkalpošanās vidi, rakstiski vai formātā, kuru var reproducēt
  rakstiski. Brīdis, kad Itella sāk izpildīt pasūtījumu, tiek uzskatīts arī par līguma
  noslēgšanu.
  1.11. Klients apstiprina, ka ir iepazinies ar Vispārējiem noteikumiem, piekrīt tiem un
  apņemas tos ievērot, iesniedzot pasūtījumu vai piekrītot Itella izteiktajam
  piedāvājumam.
 2. DEFINĪCIJAS
  2.1. Klients ir fiziska vai juridiska persona, kas ir noslēgusi līgumu par Itella
  Pakalpojumiem.
  2.2. Pakalpojumi nozīmē paku termināļu vai paku saņemšanas vietu Pakalpojumus,
  kurjera Pakalpojumus un/vai papildus {akalpojumus, kas saistīti ar sūtījumiem, kurus
  Itella sniedz Klientam.
  2.3. Paka ir vienība, kas ir iepakota un marķēta atbilstoši prasībām un kuras atļautie
  izmēri, svars un citi nosacījumi ir norādīti Itella tīmekļa vietnē vai pašapkalpošanās
  vidē vai ir atrunāti Pušu rakstiskajā līgumā. Klientam jāpārliecinās, ka paka atbilst
  Itella noteiktajām prasībām.
  2.4. Palete ir preču palete (t.sk. EUR palete, FINN palete), kas garantē atļauto
  kravnesību un pieļauj drošu apstrādi transportēšanas laikā. Sūtījums, kura faktiskais
  svars pārsniedz 35 kg vai 40 kg, atkarībā no produkta nosacījumiem, jānovieto uz
  paletes.
  2.5. Sūtījums nozīmē pareizi iesaiņotas un marķētas pakas vai paletes, kas jānosūta no
  viena Sūtītāja vienam Saņēmējam. Atsevišķi iepakotas pakas vai paletes tiek
  apstrādāti kā neatkarīgi sūtījumi.
  2.6. Sūtītājs ir persona, kas vēlas nosūtīt sūtījumu Saņēmējam, vai persona, kas Klienta
  vārdā nodod sūtījumu Itella.
  2.7. Saņēmējs ir persona, kura uz sūtījuma pavadlapas ir atzīmēta kā Saņēmējs vai kura
  atrodas Saņēmēja adresē, uz kuru jāpiegādā sūtījums, un kurai ir tiesības uzņemt
  Sūtījumu.
  2.8. Pasūtījums ir pasūtījums, ko Klients iesniedz Itella par Pakalpojuma sniegšanu.
  2.9. Kurjers ir persona, kas sniedz Itella pakalpojumus, piegādājot sūtījumus.
  2.10. Paku terminālis ir ierīce fiksētā vietā, kas ļauj saņemt sūtījumus no Sūtītājiem un
  nogādāt tos Saņēmējiem.
  2.11. Paku punkts ir fiksēta vieta, kur ir iespējams piegādāt sūtījumus Saņēmējiem.
  2.12. Šķirošanas centrs ir Itella struktūrvienība, kurā tiek apstrādāti un uzglabāti vietējie
  un starptautiskie sūtījumi.
  2.13. Itella vietne ir Itella interneta vietne www.itella.lv un pašapkalpošanās e-veikala
  vide www.my.smartpost.lv
  2.14. Cenrādis nozīmē maksu(-as), kas norādīta(-as) Itella vietnē vai pašapkalpošanās
  vidē un saskaņā ar kuru Klients maksā par Pakalpojumu sniegšanu.
  2.15. Piegādes paziņojums ir paziņojums, kas nosūtīts ar īsziņu, pa e-pastu vai jebkādā
  citā veidā, kurā iekļauta informācija par sūtījuma piegādes termiņu un norādījumi
  par piegādes laika un / vai vietas maiņu.
  2.16. Durvju kods vai PIN ir ciparu kods, kas norādīts paziņojumā Saņēmējam un ar kura
  palīdzību var atvērt termināļa skapīša durvis, kur tiek uzglabāts sūtījums.
  2.17. Papildpakalpojums ir Pakalpojums, kas papildina Pakalpojumu vai palielina tā
  vērtību (piemēram, muitas procedūras, personas identifikācija, Saņēmēja
  maksājums pie piegādes).
  2.18. Sūtījuma svars un izmēri ir sūtījuma izmēri un svars, kas tiek ņemti vērā, nosakot
  cenu. Pakalpojuma noteikumos un nosacījumos svars ir noteikts kā tilpuma vai
  faktiskais svars. Nosakot cenu, tiek ņemts vērā pasūtījumā norādītais Sūtījuma svars.
  Ja Itella Pakalpojuma sniegšanas laikā sūtījums tiek svērts un tas izrādās smagāks,
  nekā norādīts, Itella ņems vērā sūtījuma faktisko svaru.
  2.19. Sūtījuma uzlīme/sūtījuma pavadlapa ir Pakalpojuma sniegšanai nepieciešamā
  informācija, kas ir uzrakstīta vai pielīmēta pie sūtījuma.
  2.20. Piegādes dokumenti ir dokumenti, kas nepieciešami muitas formalitāšu kārtošanai
  un citām procedūrām, kas saistītas ar sūtījumu.
  2.21. Piegādes apstiprinājums ir Klienta, Saņēmēja vai Sūtītāja, sniegts apstiprinājums
  par sūtījuma saņemšanu, kas tiek saņemts kurjera skanēšanas ierīces
  skārienjutīgajā ekrānā vai ievadot PIN kodu paku termināļa nodalījuma durtiņās.
  2.22. Neveiksmīgas piegādes vai paņemšanas mēģinājums ir brauciens, kas veikts
  saistībā ar Sūtījuma saņemšanu vai piegādi un kurā Sūtījumu nevarēja saņemt no
  Sūtītāja vai nogādāt Saņēmējam iemeslu dēļ, kas nav atkarīgi no Itella vai Kurjera.
  Itella ir tiesības pieprasīt, lai Klients maksā par nepamatotu piegādes/paņemšanas
  mēģinājumu saskaņā ar Cenrādi.
  2.23. Parādu piedzinējs ir uzņēmums, kas nodrošina parādu piedziņas pakalpojumu.
 3. PRASĪBAS SŪTĪJUMIEM
  3.1. Sūtījuma izmēriem (garumam / platumam / augstumam) un svaram (kg) ir jāatbilst
  prasībām, kas noteiktas Pakalpojumu noteikumos.
  3.2. Klientam atbilstoši jāiepako un jāmarķē sūtījums ar pareizu kontaktinformāciju.
  Sūtījuma iepakojumu izvēlas Klients (Sūtītājs). Norādījumus par iepakošanas
  prasībām var atrast vietnē Itella www.itella.lv
  3.3. Klienta pienākums ir savlaicīgi un precīzi sniegt norādījumus Itella, lai nodrošinātu
  to, ka sūtījuma saturs tiek saglabāts transportēšanas laikā, nepieļaujot iepakojuma
  vai sūtījuma satura bojājumus.
  3.4. Sūtījumiem jābūt iepakotiem, ievērojot sekojošo:
  3.4.1. saturam nevar piekļūt, nesabojājot iepakojumu;
  3.4.2. ārējais iepakojums var izturēt diagonālu kritienu no 100 cm augstuma;
  3.4.3. sūtījums nevar sasmērēt vai sabojāt citus sūtījumus;
  3.4.4. iepakojums atbilst sūtījuma saturam, svaram un formai, kā arī pārvadāšanas
  veidam;
  3.4.5. trauslu priekšmetu iepakošanai ir izmantots atbilstošs papildus iepakojums
  (stūra aizsargi, amortizācijas materiāli, pildījuma materiāls utt.), nodrošinot
  to, ka preces transportēšanas laikā nevar pārvietoties/kustēties kastes
  iekšpusē;
  3.4.6. sūtījuma pavadlapu un/vai citas marķēšanas uzlīmes nedrīkst novietot virs
  kastes stūriem un/vai malām; ja tiek izmantots atkārtoti lietojams
  iepakojums, ir jānoņem visas vecās pavadlapas;
  3.4.7. sūtījumi, kas novietoti uz paletes, nedrīkst pārsniegt paletes malas
  3.4.8. piegādes dokumentiem jābūt ievietotiem noslēgtā plastmasas kabatiņā,
  kas piestiprināta pie ārējā iepakojuma. Klients ir atbildīgs par dokumentos
  norādītās informācijas pareizību.
 4. AIZLIEGTIE SŪTĪJUMI
  4.1. Izmantojot Itella pakalpojumus, ir aizliegts sūtīt šādus priekšmetus un preces:
  4.1.1. ātri bojājošas bioloģiskas un infekciozas vielas;
  4.1.2. radioaktīvas, sprādzienbīstamas, kodīgas, toksiskas vai viegli uzliesmojošas
  vielas, kā arī vielas, kas ir jutīgas pret aukstumu;
  4.1.3. priekšmetus vai vielas, kas to rakstura vai iesaiņojuma dēļ var sasmērēt vai
  sabojāt citus sūtījumus vai apstrādes aprīkojumu, ieskaitot konteinerus, kas
  piepildīti ar šķidrumiem, ja šādi priekšmeti nav blīvi aizvērti un nav iepakoti
  necaurlaidīgos materiālos;
  4.1.4. naudu, bankas kartes, apgrozībā esošās monētas, vērtspapīrus,
  obligācijas, dārgmetālus un dārgakmeņus;
  4.1.5. personu apliecinošus dokumentus, ceļošanas dokumentus, atļaujas vai
  dokumentus, kas piešķir īpašu statusu;
  4.1.6. dzīvus augus, dzīvniekus, putnus, zivis;
  4.1.7. asus priekšmetus bez speciāla iepakojuma;
  4.1.8. narkotiskās un psihotropās vielas;
  4.1.9. munīciju un ieročus;
  4.1.10. pornogrāfiska vai erotiska rakstura materiālus, kas apraksta vai attēlo
  bērnu seksuālu izmantošanu (bērnu pornogrāfija), cilvēku seksuālas
  darbības, kurās iesaistīti dzīvnieki, nekrofilija vai pornogrāfiska rakstura
  vardarbība;
  4.1.11. priekšmetus vai vielas, kuru imports vai aprite ir aizliegta nosūtīšanas vai
  piegādes valstīs;
  4.2. Itella neuzņemas nekādu atbildību par aizliegta satura sūtījumiem.
  4.3. Itella ir tiesības apturēt jebkādu turpmāku aizliegta satura sūtījumu piegādi un
  iznīcināt sūtījumus, kas apdraud Itella vai trešo personu darbinieku veselību un
  dzīvību, kā arī apdraud citus sūtījumus, īpašumu vai apkārtējo vidi.
  4.4. Sūtītājam ir jāatlīdzina visi zaudējumi un izmaksas, kas radušās saistībā ar sūtījumiem,
  kas satur aizliegtas vielas vai neatbilst iepakojuma prasībām.
 5. PAKALPOJUMU NODROŠINĀŠANA
  5.1. Pakalpojumu (īpašie) noteikumi ir norādīti Itella vietnē www.itella.lv un
  pašapkalpošanās vidē vai Pušu Līguma cenu pielikumā. Klients sūtījuma nosūtīšanai
  izvēlas attiecīgo pakalpojumu, kura noteikumi un nosacījumi ir noteikti attiecīgā
  pakalpojuma noteikumos:
  5.1.1. Smartpost paku termināļu un paku punktu paku pakalpojumi Latvijā,
  Lietuvā un Igaunijā;
  5.1.2. Kurjeru pakalpojumi Latvijā, Lietuvā un Igaunijā;
  5.1.3. Express Business Day – starptautiskie kurjeru pakalpojumi;
  5.1.4. Parcel Connect Baltics – starptautiskie paku punktu pakalpojumi.
  5.2. Pasūtījumu par Pakalpojuma sniegšanu Klients iesniedz pašapkalpošanās vidē vai
  nosūtot to uz Itella Klientu Servisa e-pastu vai citā Līgumā noteiktajā formātā. Klients
  sniedz visus svarīgos Pasūtījuma datus (ieskaitot sūtījuma svaru un izmērus, Sūtītāja
  un Saņēmēja datus, izcelsmes un galamērķa vietu) un ietver visus Pakalpojuma
  sniegšanai nepieciešamos norādījumus. Itella ir tiesības pieprasīt papildus datus un
  instrukcijas.
  5.3. Itella ir tiesības mainīt izvēlēto Pakalpojumu un /vai Papildpakalpojumu Itella
  Pakalpojumu ietvaros, ja Klienta pasūtītais Pakalpojums neatbilst attiecīgā
  Pakalpojuma un Sūtījuma noteikumiem un nosacījumiem. Neatbilstoša sūtījuma
  gadījumā Itella ir tiesības izvēlēties citu Pakalpojumu, kas atbilst noteikumiem,
  nosacījumiem un prasībām, un piemērot maksu par šo izmainīto Pakalpojumu
  saskaņā ar pakalpojumu cenrādi.
  5.4. Paredzamais ar Pakalpojumu saistītā sūtījuma piegādes laiks galvenokārt ir atkarīgs
  no Pasūtījuma iesniegšanas laika un Pakalpojuma noteikumiem un nosacījumiem.
  Paredzētie piegādes laiki parasti tiek norādīti Itella vietnē un pašapkalpošanās vidē
  vai Pušu Līguma cenas piedāvājumā.
  5.5. Pakalpojuma sniegšanai tiek izmantotas trešās personas, un Itella ir atbildīga par
  viņu darbību.
  5.6. Itella nevar būt atbildīga par Klienta, Sūtītāja, Saņēmēja esamību vai viņu
  pārstāvības tiesībām vai par to pierādīšanu, ja vien netiek sniegts Pakalpojums,
  kura īpašie noteikumi un nosacījumi ietver personas identifikāciju vai pārstāvības
  tiesību pārbaudi.
 6. APMAKSA PAR PAKALPOJUMIEM
  6.1. Klientam jāveic apmaksa Itella par Pakalpojumu sniegšanu saskaņā ar spēkā esošo
  Cenrādi.
  6.2. Itella ir tiesības vienreizēji grozīt Cenrādi reizi gadā, par to informējot Klientu vismaz
  30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pirms grozījumiem.
  6.3. Klientam ir jāapmaksā rēķins par sniegtajiem pakalpojumiem kalendārajā mēnesī,
  pamatojoties uz rēķinu, līdz nākamā mēneša 10. (desmitajai) dienai.
  6.4. Itella ir tiesības ierobežot Pakalpojuma sniegšanu, ja Klients kavē rēķina apmaksu
  ilgāk par 14 (četrpadsmit) kalendārajām dienām.
  6.5. Itella ir tiesības nodot prasību Parādu piedzinējam, ja no Klienta puses ir pārsniegts
  maksājuma termiņš par 21 (divdesmit vienu) dienu. Klients apmaksā visas Parādu
  piedzinēja apkalpošanas izmaksas atbilstoši Parādu piedzinēja cenrādim papildus
  neapmaksātā rēķina summai.
  6.6. Ja tiek pārsniegts maksājuma termiņš, Itella ir tiesības apturēt Pakalpojumu
  sniegšanu un, saskaņā ar Civillikuma 1587. pantu, sākt izmantot ķīlas tiesības uz
  sūtījumu ar piegādes dokumentiem, lai nodrošinātu prasības, kas izriet no
  pakalpojumu sniegšanas nosacījumiem.
 7. PERSONAS DATU APSTRĀDE
  7.1. Apstrādājot personas datus, Itella ievēro piemērojamos datu aizsardzības likumus,
  starptautiskos datu aizsardzības tiesību aktus un noteikumus, rīkojumus, instrukcijas
  un ieteikumus, ko noteikušas kompetentās datu aizsardzības iestādes. Privātuma
  politika, kas ir neatņemama Vispārējo pakalpojumu noteikumu daļa, ir atrodama
  šeit.
  7.2. Itella apstrādā šādus personas datus:
  7.2.1. Klienta, Sūtītāja un Saņēmēja kontaktinformāciju (vārds, adrese, atrašanās
  vieta, tālruņa numurs, e-pasta adrese);
  7.2.2. Klienta maksājumu informāciju;
  7.2.3. Sūtītāja identifikācijas ar ID karti vai vecuma pārbaudes papildu
  pakalpojuma gadījumā – Saņēmēja personu apliecinoša dokumenta
  rekvizītus un personas kodu;
  7.2.4. piedaloties akcijās, dalībnieka kontaktinformāciju un citu iesniegto
  informāciju.
  7.3. Personas dati tiek apstrādāti Privātuma politikā noteiktajā veidā un tiktāl, ciktāl tas
  nepieciešams Pakalpojumu sniegšanai, t.i., lai saņemtu, šķirotu, pārvadātu un
  piegādātu sūtījumus, kā arī veiktu ar sūtījumiem saistītas muitas procedūras. Citos
  gadījumos, t.i., mārketinga kampaņām un izlozēm, Itella apstrādā personas datus
  ar Klienta piekrišanu.
  7.4. Personas datus Pakalpojuma sniegšanas jomā var nosūtīt bez Klienta papildu
  attiecīgas atļaujas:
  7.4.1. apakšuzņēmējiem, kurus Itella izmanto Pakalpojuma sniegšanai;
  7.4.2. personām un iestādēm, kurām dati jānosūta izvēlētā Pakalpojuma
  sniegšanai vai pamatojoties uz likuma prasībām vai sabiedrības interešu
  aizsardzībai.
  7.5. Itella glabā personas datus tik ilgi, cik nepieciešams mērķa sasniegšanai, vai līdz
  likumā noteiktajam termiņam.
  7.6. Itella veic atbilstošus organizatoriskus un tehniskus aizsardzības pasākumus, lai
  garantētu nepieciešamo drošības līmeni, apstrādājot personas datus.
  7.7. Klientam ir šādas tiesības attiecībā uz viņa personas datu apstrādi:
  7.7.1. saņemt no Itella informāciju par saviem personas datiem un to izmantošanu
  likumā noteiktajā kārtībā un apjomā;
  7.7.2. likumā noteiktajos gadījumos pieprasīt no Itella pārtraukt savu personas
  datu izmantošanu, kā arī labot, slēgt un dzēst savus personas datus;
  7.7.3. piekrist vai aizliegt savu personas datu izmantošanu tiešā mārketinga vai
  mārketinga mērķiem, informējot par to Itella
  7.7.4. sazināties ar Datu aizsardzības inspekciju vai vērsties tiesā Klienta tiesību
  pārkāpuma gadījumā
 8. ATBILDĪBA
  8.1. Itella ir atbildīga par Sūtījuma daļēju vai pilnīgu nozaudēšanu un bojāšanu no brīža,
  kad Sūtījums tiek saņemts transportēšanai līdz piegādes brīdim, kā arī par jebkuru
  Sūtījuma piegādes kavēšanos.
  8.2. Itella nav atbildīga par zaudējumiem, kas radušies sūtījuma daļējas vai pilnīgas
  nozaudēšanas, bojājuma un piegādes aizkavēšanās dēļ, kā arī par citiem
  zaudējumiem, ieskaitot zaudējumus, kas nodarīti trešajām personām, ja to izraisa:
  8.2.1. Klienta kļūda vai Līguma noteikumu pārkāpšana;
  8.2.2. bojājumi, kas radušies no Sūtījumā esošo preču īpašībām, piem. plīsumi,
  iztecēšana, sabojāšanās, korozija, fermentācija;
  8.2.3. iepakojuma neesamība vai trūkumi;
  8.2.4. nepareiza vai nepilnīga sūtījuma adrese vai marķējums;
  8.2.5. pārkāpums vai kaitējums, kas radies nepārvaramas varas dēļ.
  8.3. Kompensācija, kas maksājama par Sūtījumā esošo preču daļēju vai pilnīgu
  nozaudēšanu vai, tiek aprēķināta, pamatojoties uz rēķinā norādītajām preces
  iegādes izmaksām, ievērojot:
  8.3.1. ja precēm tiek nodarīts kaitējums, kompensācija par zaudējumiem tiek
  segta saprātīgas preču remonta izmaksu apmērā un iespējamās preču
  vērtības samazināšanās apmērā;
  8.3.2. Klientam jāpierāda, ka bojātajām precēm nav atlikusī vērtība;
  8.3.3. maksa par nozaudētā sūtījuma pārvadāšanu, muitas nodokļi un citas ar
  transportu saistītās izmaksas arī tiek kompensētas saskaņā ar CMR
  konvenciju.
  8.4. Klientam ir tiesības pieprasīt kompensāciju par Sūtījuma nozaudēšanu, ja preces
  nav piegādātas:
  8.4.1. Trīsdesmit (30) dienu laikā pēc paredzētā piegādes termiņa, ja piegādes
  laiks bija saskaņots;
  8.4.2. Pēc sešdesmit (60) dienām, ja nav piegādes termiņš nav bijis saskaņots.
  8.5. SDR (“Speciālās aizņēmuma tiesības”) ir grāmatvedības vienība, ko izmanto
  Starptautiskais Valūtas fonds (SVF), un tās summa ir atkarīga no publicētā valūtas
  kursa*.
  8.6. Kompensācija, kas tiek izmaksāta par nozaudētu dokumentu sūtījumu, kuram ir
  satura saraksts, nepārsniedz EUR 28,46.
  8.7. Ja tiek pierādīts, ka preču piegādes kavēšanās ir nodarījusi kaitējumu Klientam,
  Itella pienākums ir atlīdzināt zaudējumus tādā apmērā, kas nepārsniedz piegādes
  izmaksas.
  8.8. Itella nekompensē nekādus netiešus vai peļņas zaudējumus.
  8.9. Klienta pienākums ir atlīdzināt Itella zaudējumus, ko radījusi:
  8.9.1. bojāta sūtījuma iesaiņošana, marķēšana vai deklarēšana; un
  8.9.2. Itella apmaksāti muitas nodokļi vai citi oficiāli maksājumi vai nodrošinājums
  ar vērtspapīriem.
 9. SŪDZĪBU UN PRASĪBU IESNIEGŠANA
  9.1. Klientam ir jāiesniedz Itella visas sūdzības un prasības par zaudējumu atlīdzību
  sakarā ar Sūtījuma bojājumiem, daļēju vai pilnīgu nozaudēšanu vai piegādes
  aizkavēšanos rakstiskā veidā, kopā ar dokumentiem, kas pamato pretenziju.
  9.2. Prasība jāiesniedz 6 (sešu) mēnešu laikā no sūtījuma nosūtīšanas dienas, kā noteikts
  Latvijas Pasta likuma 53. pantā, ievērojot to, ka: ja sūtījuma nodošanas vai
  saņemšanas laikā, veicot ārēju pārbaudi, ir redzams sūtījuma bojājums vai daļējs
  zaudējums, par to nekavējoties jāinformē Itella.
  9.3. ja, saņemot sūtījumu, zaudējumi nevarēja tikt konstatēti, Klients ne vēlāk kā 7
  (septiņu) kalendāro dienu laikā no sūtījuma saņemšanas dienas, var iesniegt Itella
  sūdzību vai prasību par zaudējumu atlīdzināšanu.
  9.4. Ja sūtījums tiek pazaudēts, Klientam par to jāinformē Itella ne vēlāk kā 30 dienas
  pēc plānotā sūtījuma piegādes datuma.
  9.5. Prasības reģistrācijas datums ir diena, kad prasītājs no Itella saņem apstiprinājumu
  par prasības reģistrāciju. Prasības izskatīšanas laikā prasījuma reģistrācijas diena
  netiek ieskaitīta.
  9.6. Pretenziju pirmās apstiprināšanas termiņš ir 14 dienas. Ja pretenzijas analīzei
  nepieciešams ilgāks laiks, Itella to saskaņo ar Klientu un vienojas par termiņa
  pagarināšan
  9.7. Itella ir tiesības pieprasīt bojātā sūtījuma saņemšanu Itella rīcībā ekspertīzes
  novērtējuma veikšanai.
  9.8. Visus strīdus, kas radīsies starp Pusēm, Itella un Klients centīsies atrisināt sarunu ceļā.
  Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Administratīvajā apgabaltiesā.

*Piemērs zaudējumu atlīdzības summas aprēķināšanai, kas tiek izmaksāta, ja bojātas
preces svars ir 1 kg – kg x 8,33 x SDR: 1 x 8,33 x 1,18405 = 9,51 EUR. (18.09.2020.). SDR likmes
var atrast vietnē